Jackon arbetar för en hållbar affärspraxis som respekterar människor, samhälle och miljö.

Våra riktlinjer täcker grundläggande krav för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, antikorruption och gäller på alla nivåer. Dessa riktlinjer, inklusive «Principer för hållbar affärspraxis», täcker grunden för vårt hållbarhetsarbete.

Krav på egen verksamhet

Jackon anser att hållbar affärspraxis är en förutsättning för hållbar utveckling, vilket innebär att dagens generationer får sina behov täckta utan att förstöra framtida generationers möjlighet att få sina behov täckta.1

Jackon ska vara en bidragsgivare till världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och hjälpa till att stoppa klimatförändringarna

Jackon tar ansvar för sin egen värdekedja. FN:s hållbarhetsmålger2 riktlinjer för vårt arbete. Näringslivet spelar en viktig roll i arbetet med att nå hållbarhetsmålen och Jackon ska vara en bidragsgivare till världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och hjälpa till att stoppa klimatförändringarna.

Vi ska ta hänsyn till politiken i de länder där vi driver verksamhet. Vi ska följa nationella och internationella lagar och förordningar och agera i enlighet med OECD:s riktlinjer.3 Vi ska respektera mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och rätten till lika möjligheter.  

Jackon tar ansvar för sin egen värdekedja och har höga förväntningar på oss själva, våra leverantörer och samarbetspartners

Signalklaer arbeidstoy3 cropVår förmåga att skapa värde är beroende av en hög etisk standard som ligger till grund för en förtroendefull och engagerad relation med samhället, ägare, anställda, partners, kunder och leverantörer. Jackon har en öppen dialog om etiska frågor internt och externt. 

Vi har höga förväntningar på oss själva, våra leverantörer och samarbetspartners om att vi alla ska arbeta målmedvetet och systematiskt för att efterleva våra riktlinjer som täcker grundläggande krav på mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, antikorruption och miljö.  

Försiktighetsbedömning

Jackon erkänner att vår verksamhet kan ha en negativ påverkan på hållbarhetsmålen. Samtidigt ser vi potentialen kring nytänkande och att bidra till en innovativ och positiv utveckling och cirkulär ekonomi i den egna värdekedjan.

Jackon arbetar systematiskt för att minimera energiförbrukning och avfall från våra processer och har fokus på att välja minsta möjliga miljöpåverkande insatser i processer och produkter

Som medlem i branschinitiativ är vi engagerade i goda rutiner för plastinsamling och återvinning av EPS.  Vi har satt krävande och ambitiösa miljömål där samarbete, delning och implementering av bästa praxis är avgörande för att lyckas.

Innovation och produktutveckling

Eiving og Svein Tore diskuterer Thermomur cropVi ska bidra till nyskapande och innovation där hållbarhet införlivas i designprocessen av nya innovativa produkter och där cirkulär ekonomi spelar en viktig roll från start. 

Arbetstagarrepresentation, hälsa och säkerhet

Våra anställda är vår viktigaste resurs

Jackon ansatt i truckVi prioriterar och respekterar de anställdas fackliga rättigheter, samarbetar med de anställdas representanter, motarbetar diskriminering. Vi värnar om arbetsmiljön, människors hälsa och säkerhet både i vår egen verksamhet och genom hela leveranskedjan. Vi värnar om sociala förhållanden i värdekedjan, ingen ska utsättas för social dumpning och/eller en oacceptabel arbetsmiljö.

Detta har hög prioritet och är starkt förankrat hos ledningen. Våra anställda ska ha en trygg och hälsosam arbetsplats i samarbete med gällande lagar, förordningar och branschstandarder. Trakasserier på arbetsplatsen tolereras ej.

Handelsbojkott

Vi, våra leverantörer och partners måste undvika handelspartners som har verksamhet i länder som är föremål för handelsbojkott av FN och/eller lokala myndigheter där vi bedriver verksamhet. 

 

Energi, transport och miljö

Transport och logistik är en viktig del av vår värdekedja och vi arbetar aktivt med våra leverantörer för att minska vårt fotavtryck genom att reducera CO2-utsläpp till den yttre miljön och i enlighet med de vid varje tidpunkt kända myndighetskraven. 

Konkurrensfrågor 

Jackon ska undvika konkurrensbegränsande avtal och genomföra all vår verksamhet i överensstämmelse med gällande konkurrenslagstiftning.  Vi ska visa god affärs-, marknadsförings- och reklamsed och säkra att varorna vi levererar är trygga och har god kvalitet.  Etiska fall av överträdelser mot Jackons etiska riktlinjer gäller hela vår värdekedja och ska meddelas. 

Ansvarig tillverknings- och inköpspraxis

Som tillverkare, leverantör och inköpare av ett brett utbud av varor och tjänster har vi ett ansvar genom efterlevnad av nationella, europeiska (REACH) och internationella föreskrifter, förordningar och förbud mot farliga kemikalier. 

Leverantörsutveckling och partnerskap

Vi uppmuntrar leverantörer och underleverantörer att följa våra riktlinjer.  Jackon ska underlätta så att samarbetspartnern har möjlighet att uppfylla våra krav på att säkerställa goda förutsättningar för människor, samhälle och miljö samt bidrar till avskaffande av barnarbete och tvångsarbete i egen värdekedja.  Samarbete kring en hållbar värdekedja är viktigt för Jackon, men om leverantören inte kan dokumentera att de följer riktlinjerna, eller uppvisar bristande vilja eller förmåga att göra detta, kan hävande av avtal ske.

Code of Conduct for suppliers English [PDF, 603 KB]

Antikorruption

Jackon, inklusive alla anställda, ska aldrig erbjuda eller ta emot olagliga eller oriktiga penninggåvor eller annan ersättning för att erhålla affärs- eller privata förmåner för sig själva eller förmåner för kunder, agenter eller leverantörer. 


1) Hållbar utveckling

2) Globala målen

3) OECD guidelines for multinational Enterprise