Jackons principer för hållbar affärspraxis är baserad på FN- och ILO-konventioner som behandlar rättigheter för människor och arbetstagare.

De anger minimistandarder - ej maximala standarder. Lagstiftningen på produktionsplatsen ska respekteras. Där nationella och lagar och regelverk täcker samma tema som dessa riktlinjer, ska den högsta standarden gälla. 

1. Miljö 

1.1. Negativ miljöpåverkan ska reduceras i hela värdekedjan. I linje med försiktighetsprincipen ska åtgärder genomföras för att kontinuerligt minimera utsläpp av växthusgaser och lokala föroreningar, användning av skadliga kemikalier och för att säkerställa hållbar resursutvinning och hushållning av vatten, hav, skog och mark samt bevarande av biologisk mångfald. 

1.2. Nationell och internationell miljölagstiftning och miljöföreskrifter ska följas och relevanta utsläppstillstånd ska erhållas.

2. Hälsa, miljö och säkerhet (ILO-konvention nr. 155 och rekommendation nr. 164) 

2.1. Det ska säkerställas att arbetstagare har en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Farliga kemikalier och andra ämnen ska hanteras på rätt sätt. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att förebygga och minimera olyckor och hälsoskador till följd av eller relaterade till förhållanden på arbetsplatsen. 

2.2. Arbetstagare ska ha regelbunden och dokumenterad utbildning i hälsa och säkerhet. Hälso- och säkerhetsutbildning ska upprepas för nyanställda och omplacerade arbetstagare. 

2.3. Arbetstagare ska ha tillgång till rena sanitära anläggningar och rent dricksvatten. I förekommande fall ska arbetsgivaren även ge tillgång till anläggningar för säker förvaring av livsmedel. 

2.4. Om arbetsgivaren erbjuder boende ska detta vara rent, säkert, tillräckligt ventilerat och ha tillgång till rena sanitära utrymmen och rent dricksvatten.

3. Facklig organisation och kollektivförhandlingar (ILO-konvention nr. 87, 98, 135 och 154) 

3.1. Arbetstagare ska utan undantag ha rätt till att ansluta sig till eller etablera fackföreningar efter eget önskemål och att har rätt till utövande av kollektivförhandlingar. Arbetsgivare ska inte blanda sig i, hindra eller motarbeta facklig organisering eller kollektivförhandlingar. 

3.2. Fackföreningsrepresentanter ska inte diskrimineras eller hindras från att utföra sitt fackföreningsarbete. 

3.3. Om rätten till fri organisationsrätt och/eller kollektivförhandlingar begränsas av lag, ska arbetsgivaren underlätta, och inte hindra, alternativa mekanismer för fri och oberoende organisationsrätt och förhandling.

4. Tvångsarbete/slavarbete (ILO-konvention nr. 29 och 105) 

4.1. Det ska inte förekomma någon form av tvångsarbete, slavarbete eller ofrivilligt arbete. 

4.2. Arbetstagare ska inte behöva lämna deposition eller identitetshandlingar till arbetsgivaren och ska fritt kunna säga upp anställningen med skälig uppsägningstid.

5. Barnarbete (FN:s konvention om barnets rättigheter, ILO-konvention nr. 138, 182 och 79, ILO-rekommendation nr. 146) 

5.1. Minimiåldern för arbetstagare ska inte vara lägre än 15 år och i linje med den nationella minimiåldern för anställning, eller; lägsta ålder för obligatorisk skolgång, med högsta ålder i förekommande fall. När lokal minimiålder har satts till 14 år i linje med undantaget i ILO-konvention 138, kan detta accepteras. 

5.2. Nyrekrytering av barnarbetare i strid med ovan nämnda minimiålder ska inte ske. 

5.3. Barn under 18 år får inte utföra arbete som är skadligt för deras hälsa, säkerhet eller moral, inklusive nattarbete. 

5.4. Det ska etableras handlingsplaner för snar utfasning av barnarbete som strider mot ILO:s konventioner 138 och 182. Handlingsplanerna ska dokumenteras och kommuniceras till relevant personal och andra intressenter. Det ska arrangeras stödsystem där barn ges möjlighet till utbildning tills barnet inte längre är i skolpliktig ålder.

6. Diskriminering (ILO-konvention nr. 100 och 111 och FN:s kvinnodiskrimineringskonvention) 

6.1. Det ska inte förekomma diskriminering med avseende på anställning, ersättning, utbildning, befordran, uppsägning eller pensionering på grund av etnicitet, kast, religion, ålder, funktionsnedsättning, kön, civilstånd, sexuell läggning, fackligt arbete eller politisk tillhörighet. 

6.2. Skydd ska upprättas mot sexuellt kränkande, hotande, kränkande eller exploaterande beteende, och mot diskriminering eller uppsägning på omotiverade grunder, t.ex. äktenskap, graviditet, föräldraskap eller status som hiv-smittad.

7. Brutal behandling (Förklaringen om de mänskliga rättigheterna/UDHR) 

7.1. Fysisk misshandel eller bestraffning, eller hot om fysisk misshandel, är förbjudet. Detsamma gäller sexuellt eller annat missbruk och andra former för förnedring.

8. Arbetstid (ILO-konvention nr. 1 och 14) 

8.1. Arbetstiden ska vara i linje med nationell lagstiftning eller branschstandard och inte överstiga arbetstid enligt tillämpliga internationella konventioner. Normal arbetstid per vecka ska vanligtvis inte överstiga 48 timmar. 

8.2. Arbetstagare ska ha minst en fridag per 7 dagar. 

8.3. Övertid ska vara begränsad och frivillig. Rekommenderad maximal övertid är 12 timmar per vecka, dvs. en samlad arbetstid på 60 timmar per vecka. Undantag från detta kan accepteras om det regleras genom ett kollektivavtal eller en nationell lag. 

8.4. Arbetstagare ska alltid ha övertidsersättning för arbetstid över normal arbetstid, som minimum i enlighet med gällande lagstiftning.

9. Lön (ILO-konvention nr. 131) 

9.1. Löner för arbetstagare för en normal arbetsvecka ska vara i linje med nationella minimilönebestämmelser eller branschstandarder, där det högsta gäller. Lön ska alltid vara tillräcklig för att tillgodose grundläggande behov, inklusive vissa besparingar. 

9.2. Lönevillkor och utbetalning av lön ska avtalas skriftligen innan arbetet påbörjas. Avtalet ska vara förståeligt för arbetstagaren. 

9.3. Löneavdrag som disciplinära åtgärd tillåts ej.

10. Reguljära anställningar 

10.1. Skyldigheter gentemot arbetstagare, enligt internationella konventioner, nationella lagar och regler om reguljär anställning ska inte kringgås genom användning av kortsiktiga åtaganden (såsom användning av kontraktsarbetare, frilansare och tillfälliga arbetstagare), underleverantörer eller andra anställningsförhållanden. 

10.2. Alla arbetstagare har rätt till arbetsavtal på ett språk de förstår. 

10.3. Lärlingsprogram ska vara tydligt definierade när det gäller varaktighet och innehåll.

11. Marginaliserade befolkningsgrupper 

11.1. Produktion och användning av naturresurser ska inte bidra till att förstöra resurs- och inkomstbasen för urbefolkningar eller andra marginaliserade befolkningsgrupper, till exempel genom att lägga beslag på stora markområden, ohållbar användning av vatten eller andra naturresurser som befolkningsgrupperna är beroende av.

12. Korruption 

12.1. Alla former av mutor är oacceptabla, såsom användning av alternativa kanaler för att säkerställa olagliga privata eller arbetsrelaterade förmåner till kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller deras anställda samt statliga tjänstemän.

13. Ledningssystem 

13.1. Ett ledningssystem är centralt för implementeringen av principerna för hållbar affärspraxis.  Jackon understryker vikten av att våra leverantörer och samarbetspartners har system som stöttar implementeringen av dessa.