Jackon har definierat en tydlig företagsstrategi i arbetet med miljövänlig produktion och hantering av våra produkter och arbetar målmedvetet för att vara en del av lösningen på den globala utmaningen gällande användningen av plastprodukter:

  • Cirkulär ekonomiär högt prioriterat i alla delar av organisationen och är förankrad i ledningen på koncernnivå.
  • Vi har intensifierat vårt arbete och närvaro i relevanta branschorganisationer.Detta gäller i varje enskilt land men vi deltar även i europeiska föreningar som Plastics EuropeEUMEPSoch EXIBA.  
  • Kortsiktiga mål och åtgärder innefattar kartläggning av produkter och emballage med sikte på hållbarhet, ökad användning av återvunnet material i produkterna och minskning av utsläpp/spill från produktion och hantering av produkter.

Kortsiktiga åtgärder innebär i praktiken målinriktade arbeten på den enskilda fabriken. Några åtgärder är lätta att genomföra, till exempel finmaskade nät i staketet runt fabriken och korrekt skydd av produkter på våra lager utomhus. Andra åtgärder är mer komplicerade och tidskrävande. Vid några av våra fabriker har finmaskfilter installerats i avlopp och dränering och rutiner för tömning och rengöring av dessa filter har skapats. EPS-kulor och fragment som blir separerade från avloppsvatten och regnvatten sorteras separat för att mäta effekterna av åtgärderna.

Vi har också initierat egna projekt för att minimera utsläpp från produktionen. Eftersom ingen standardlösning existerade för att separera EPS-fragment från maskinens ångutsläpp har våra egna tekniker utvecklat ett integrerat och självrengörande nollutsläppsfilter till våra gjutmaskiner som nu testas på flera av våra fabriker.

I Sverige deltar Jackon aktivt i EPS-föreningen som arbetar för ökad kunskap om EPS både vad det gäller användningsområde och materialets egenskaper i en cirkulär ekonomi. Det görs arbete med konkreta åtgärder för att öka insamlingoch återvinningoch vi önskar genomföra flera av dessa åtgärder under 2019:

  • Förbättra insamlingsrutinerna 
  • Komprimatorer hos storanvändare
  • Upprätta mottagningssystem vid miljöstationerna 
  • Information till hushållen om hantering av EPS
  • Rutiner för insamling av kapat material från byggarbetsplats (vid nybyggnation)
  • Rutiner för återanvändning av produkter från byggarbetsplats