Bygg

EPS och XPS är ett hållbart, klimatsmart material som ger ett bättre resultat i livscykelanalyser jämfört med andra alternativa material till samma ändamål.

Produktskede

Jackons produkter är tillverkade av EPS eller XPS och består av 98% luft och 2% polystyren. EPS och XPS är ett 100% återvinningsbart material. Allt spill och rester från produktionen återvinns till nytt råmaterial och nya produkter.

 • Jackon arbetar kontinuerligt med att utveckla mer miljövänliga produkter.
 • Vid produktion av Jackofoam® (XPS) har vi ersatt och reducerat drivgaser som påverkar den globala växthuseffekten med substanser som har lågt eller noll i GWP-värde.
 • Jackopor® (EPS) produceras helt utan skadliga drivgaser.
 • Inga skadliga flamskyddsmedel (HBCD) eller ozonnedbrytande substanser används i någon av Jackons produkter. 

 

Byggprocess

EPS är 85% lättare än traditionella isoleringsmaterial. Den låga vikten innebär att mindre energi går åt för att transportera materialet jämfört med andra material som används till samma ändamål.

 • Alla Jackons produkter av polystyren kan användas i BREEAM certifierade byggen eftersom de inte innehåller miljögifter som framgår av A20 listan. 
 • På byggarbetsplatsen rekommenderar vi att produkterna säkras så att de inte skadas eller tas med vinden.
 • Vid kapning ger glödtråd eller värmekniv ett renare snitt och förhindrar samtidigt att materialet sprids i naturen.
 • Spill ska sorteras i påsar som levereras till återvinning. Inom kort kommer man även att kunna lämna in material för återvinning vid Jackons fabriker.

 

Driftskede

Låg vikt och enastående isolerande egenskaper har gjort EPS och XPS till ett förstahandsval för många tillämpningar inom bygg och anläggning. Materialet ger en
betydande energi- och resursbesparing, jämfört med alternativa material för samma ändamål, och reducerar därmed utsläpp av klimatgaser.

 • Uppvärmning och kylning av byggnader står för ungefär hälften av Europas totala energiförbrukning. Tack vare hög isoleringsförmåga kan EPS bidra avsevärt för att minska användningen av fossila bränslen för dessa ändamål.
 • Varje liter olja som används för produktion av EPS ger en besparing på 200 liter olja för uppvärmning under dess livstid. (Källa: GPH - Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum.)
 • EPS och XPS har extremt låg vattenabsorptionsförmåga och kan inte ruttna. Materialet är otroligt hållbart över tiden och släpper inte ut ämnen till vare sig mark eller vatten.
 • Tack vare den långa hållbarheten reduceras behovet för att byta ut/ersätta produkterna - vilket skulle vara ett slöseri med resurser.

 

Slutskede

EPS och XPS är ett 100% återvinningsbart material som, förutom att återvinnas till nya EPS- och XPS produkter, kan användas nedsmält i produktion av andra plastprodukter.

Vill du veta mer? Här kan du läsa om Jackon och hållbarhet.